Algemene Voorwaarden Donaties Stichting Organo-Psychosyndroom

 

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:


 

Stichting Organo-Psychosyndroom, statutair gevestigd te Wierum, kantoorhoudende te Wierum aan de Hoofdstraat 40, (postcode 9141 TS), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656279, hierna verder te noemen: Stichting OPS


 

Stichting OPS is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


 

Artikel 1. Definities

Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting OPS

Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Stichting OPS, een donatie doet aan Stichting OPS

Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Stichting OPS aan Stichting OPS


 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting OPS

De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

Stichting OPS behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.


 

Artikel 3. Rechten Stichting OPS

Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting OPS.

Stichting OPS is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.


 

Artikel 4. Plichten Stichting OPS

Stichting OPS verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Stichting OPS neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.

Alle personen die namens Stichting OPS bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.


 

Artikel 5. Slotbepalingen

Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Leeuwarden bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.


 

Stichting OPS

Hoofdstraat 40
9141 TS Wierum

T 0519 - 58 97 85
E info@stichtingops.nl

KvK 40656279
Fiscaal NL8003.74.484B01
IBAN NL88 RABO 0304 748 803

BIC RABONL2U